ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تحلیلی مختصرازشیوه افزایش سرمایه دربنگاههای تولیدی وصنعتی :

0

بعضی از مدیران و صاحبان دارنده صاحبان سهام بالاتربنگاههای تولیدی وصنعتی بخش خصوصی ، گاها” ودربعضی از موارد تصمیم به افزایش سرمایه می گیرند تا بدینوسیله به اهداف مورد نظر دست یافته ونیز صاحبان سهام با سرمایه اندک را ازگردونه خارج نمایند.
صاحبان دارنده سهام بالاتر وبیشتر که دربنگاههای تولید ی وصنعتی ازاختیارات بیشتری درهنگام تصمیم گیریها برخوردار هستند ، همواره سعی می نمایند که بیشترین صاحبان سهام را ازخانواده و نزدیکان خویش انتخاب نمایند تادرهنگام انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، اعضاء اصلی ونیز مدیر عامل آزآن آنان باشد .
وقتی که تمامی اعضاء هیئت مدیره ازیک خانواده انتخاب شوند ، سعی می نمایند ازبین خود رئیس هیئت مدیره را انتخاب نمایند ونیز به رئیس هیئت مدیره این اختیار را میدهند که ضمن ریاست هیئت مدیره ، مدیریت عامل را نیز عهده دار باشد. اختیارات مدیر عامل دراینگونه بنگاهها بحدی است که تمامی تصمیمات ازطریق این مدیرعامل گرفته شده وتوسط خوداو نیز اجرائی میشود وبجهت اینکه اشخاص دیگر نتوانند نسبت به تصمیماتش انتقاد یا اعتراض نمایند بازرسان اصلی وعلی البدل ونیز مدیران خودرا ازبین افراد مورد اطمینان ووفادار خویش انتخاب می کنند .آنچه که برای این مدیر عامل از اهمیت اساسی برخوردار است انتخاب مسئولین مالی و اداری ونیزحسابداری بسیارباوفا ورازنگهدار می باشد که بتواند درجهت اهداف مورد نظر با وی همگام وهماهنگ عمل نموده وهیچگاه تخلفات مالی را افشاء ننمایند. تجربه ثابت نموده که هرگاء احدی ازاین افراد نخواهند مجری دستورات غیر اصولی وغیرقانونی این مدیر عامل باشند ازکاراخراج میگردند والبته این رونداخراجها فقط شامل کارکنان نمیشود ،حتی اگر آن عده از اعضاء هیئت مدیره معترض به تصمیمات غیرقانونی وبیخردانه مدیرعامل باشند، بنحوی ازانحاء ویا با فزایش سرمایه آنان را ازعضویت درهیئت مدیره محروم می سازند.
جالب است بدانیم که اینگونه مدیران عامل علاوه بر دریاقت حق الزحمه وداشتن امکانات بیشمار حتی هزینه های شخصی خودرا نیز بحساب بنگاه منظور می نمایند .باتوجه به اینکه اخیرا”مسئولین مالیاتی به این موضوع واقف شده اند ، مدیران عامل این موسسات تولید ی وصنعتی دستورداده اند که این نوع هزینه ها درحساب دیگری نگهداری شود تابه آسانی قابل کشف نباشد.برای نمونه سالانه چندین بار مدیران این نوع بنگاههای اقتصادی جهت امورشخصی به خارج ازکشور سفر می نمایند وهزینه های سفرخودرا بحساب هزینه سفروماموریت منظور می کنند ولی بعلت اینکه اینگونه هزینه ها جزء هزینه های قابل قبول ازنظر سازمان امورمالیاتی نمی باشد آن را بحساب تمام شده دارائیهای ثابت منظور می کنند تا به آسانی توسط ممیزین امورمالیاتی قابل کشف نباشد. هرموسسه حسابرسی که نخواهد دراین امورغیرقانونی با آنهاهمگام وهماهنگ شود نسبت به لغو قرارداده منعقده اقدام وموسسه حسابرسی دیگری را برای بنگاه خود جایگزین می نمایند.
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره دراینگونه بنگاهها بجهت حمایت ازدیگر اعضاء هیئت مدیره ناگزیر به سهیم نمودن آنان دراین تخلفات می نمایند تابتوانند ازهمکاری شان درهمه موارد بهره مند شوند. روزبه روز ورفته به رفته بر میزان مطالبات اعضاء هیئت مدیره با عنوان جاری شرکاء افزوده می گردد . با توجه با اینکه این افزایش مطالبات هیئت مدیره با درآمد بنگاه همخوانی ندارد ونمیتوانند آن را نقدا” ازحساب خارج نمایند درخواست افزایش سرمایه می نمایند تا بدین طریق ضمن افزایش سهام خود بر اختیارات روز افزون خود نیز مشروعیت قانونی اعطاء نمایند.
مدیران ای نوع موسسات اقتصادی تاکنون صدمات زیادی بر اقتصاد جامعه مان وارد نموده اند که نتایج آن بیکاری روز افزون نیروهای کار ، افزایش مطالبات سازمان تامین اجتماعی وامورمالیاتی وسایر بستانکاران وخصوصا” با عدم پرداخت حقوق کارگران بارسنگینی را ازبابت پرداخت غرامت ایام بیکاری به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نموده اند . آنان با اخذ تسهیلات دریافتی واستفاده آن در امورغیر تولیدی ونیز برای مصارف شخصی ضمن افزایش مطالبات بانکها بر میزان غیرقابل جبران بدهیهای خود افزوده اند که با بررسیهای بعمل آمده تحت هیچ شرایطی امکان جبران آن وجود نداشته وسرانجام روشنی برای اینگونه بنگاههای تولیدی وصنعتی متصور نیست . آنچه که بایستی بدانیم این است که برای حمایت از بنگاههای تولیدی وصنعتی ضروری است که این نوع موسسات اقتصادی شناسائی وایزوله گردیده تابتوان به ان عده ازصاحبان بنگاههائی که درتحت هرشرایطی تخلف ننموده وضمن حفظ ونگهداری نیروهای کارخود دررشد واعتلاء اقتصادی جامعه مان تاثیر گذار بوده اند معاضدت ویاری نمود تا بیش از پیش بتوانند درجهت افزایش اشتغال وبهره وری ودرنتیجه دررشد وتوسعه اقتصادی جامعه مان همت گمارند.

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

Comments are closed.

رفتن به نوار ابزار