ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

  بازدید کنندگان محترم ؛علاوه برتکمیل وارسال فرم تماس فوق ،جهت هرگونه اظهارنظردرخصوص این سایت میتوانندبه نشانی الکترونیکی زیر مراجعه فرمایند:

  مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران –

  محمدرضا عادلی مسبب کودهی

  info@tarazmani.ir

  info@ehteyaj.ir

  info@adeli16559.ir info@etabar.ir info@koudehi.ir info@mosabbeb.ir info@namooneh.ir info@namouneh.ir admin@eghtesadi1.ir info@eghtesadionline.com info@eghtesadi1.com info@eghtesadi1.ir info@eghtesadiiran.ir info@eghtesadiiran.com mradeli@yahoo.com mradeli@yandex.com mradeli@mail.ru mradeli37@gmail.com mradeli@hotmail.com mradeli@aol.com mradeli@zohomail.com mradeli@vatanmail.ir mradeli@iran.ir

  وتلفنهای تماس؛

  ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

  ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

  رفتن به نوار ابزار