جستجو در : فقروتنگدستی

0

گسترش و  افزایش اختلاف میان طبقه ای در یک جامعه هدف که دوران گذار به…ادامه

0

چرا با صرف بودجه ۶۳ هزار میلیاردی حمایت‌های اجتماعی، هنوز فقر بازتولید می‌شود؟ خط ممتد…ادامه