0

این دغل دوستان را که می بینی ، مگسانند دورشیرینی. شناخت دوستان واقعی ومتمایزنمودن آنان…ادامه

0

مشکل چگونه ایجاد می شود؟ مشکل هنگامی بروز می نماید که اموربطورصحیح ودرست انجام نمی…ادامه

1 344 345 346