0

جریانات بین المللی سرمایه با دانش فنی همراه است جریانات بین المللی سرمایه ، نقش…ادامه

0

برای دستیابی به تعریف جامعی از تورم حداقل باید به بیش از یک قرن پیش…ادامه

0

تطابق تئوریهای اقتصاد کلان با فرهنگ کشورها:  قبل ازاینکه به بررسی درباره تطابق تئوریهای اقتصادی…ادامه

0

مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است. موج سوم ، شیوه…ادامه

0

سوئیفت ، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است. نقش وهدف سوئیفت ،…ادامه