0

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: در سال آینده، ادامه این وضعیت به افزایش تورم…ادامه