0

برای دستیابی به تعریف جامعی از تورم حداقل باید به بیش از یک قرن پیش…ادامه

0

تطابق تئوریهای اقتصاد کلان با فرهنگ کشورها:  قبل ازاینکه به بررسی درباره تطابق تئوریهای اقتصادی…ادامه

0

مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است. موج سوم ، شیوه…ادامه

0

سوئیفت ، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است. نقش وهدف سوئیفت ،…ادامه

0

این دغل دوستان را که می بینی ، مگسانند دورشیرینی. شناخت دوستان واقعی ومتمایزنمودن آنان…ادامه