0

مدیریت تغییر وایجاد دگرگونی درگرو رهاسازی ودل کندن از گذشته است. موج سوم ، شیوه…ادامه

0

سوئیفت ، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است. نقش وهدف سوئیفت ،…ادامه

0

این دغل دوستان را که می بینی ، مگسانند دورشیرینی. شناخت دوستان واقعی ومتمایزنمودن آنان…ادامه

0

مشکل چگونه ایجاد می شود؟ مشکل هنگامی بروز می نماید که اموربطورصحیح ودرست انجام نمی…ادامه