0

دام‍پینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا…ادامه

0

در فرهنگنامه مفاهیم پولی و  بانکی(خلعتبری، ۱۳۷۱) توسعه مالی مترادف با تعمیق دارایی مالی دانسته …ادامه

1 153 154 155 156 157 176