0

اعتراف‌ به خطا و معذرت خواهی مسؤلان و مدیران از مردم رفتار پسندیده‌ای است که…ادامه

1 141 142 143 144 145 159