0

اعتراف‌ به خطا و معذرت خواهی مسؤلان و مدیران از مردم رفتار پسندیده‌ای است که…ادامه

1 130 131 132 133 134 147