0

اعتراف‌ به خطا و معذرت خواهی مسؤلان و مدیران از مردم رفتار پسندیده‌ای است که…ادامه

1 127 128 129 130 131 144