ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

چالش ناتوانی مزمن مدیریتی درمسیر بحرانی راه حلها:

0

مدتهای مدیدی است که کشور ما در گردونه سیر تاریخی خود در رخداد های اقتصادی و اجتماعی ، دچار معضلاتی شده است که دسترسی به راه حلهای درست و بجا ، مشکل و غیر قابل حصول شده است . با  توجه به مردود بودنِ اصل ممتنعِ  عدم امکان  دسترسی به تبین ، توضیح  و یافتن پاسخ های لازم در معضلات پیش رو و همچنین فراوانی بروز رخداد های ناگوار در پهنه قضاوت عوام وخواص جامعه ، سراغ گیری از علت العلل    ناتوانی های مزمن شده ِامروز نه تنها ضروری ، بلکه اجتناب ناپذیر شده است .

با پیش فرض درستِ اعتقاد به علم ِ قابلیتِ شدن ها در ظرف استعدادهای بالقوه و بالفعلِ فکر و کار ایرانی  و نیز امکان قطعی ، محقق الوقوع و بلامنازع بالندگی آنها در بستر مدیریت صحیح ، بنظر می رسد  نتایج حاصل از بکارگیری استعدادها ، زمانی امید بخش بوده و به موتور مولد و شکوفایی کارها خواهد انجامید که کارگزاری مدیریتی ، با اعتقاد راسخ به نیروهای کارآمد و استفاده از ابزارهای مدیریتی صحیح در مواجهه با موضوعات و چالشهای رودر رو  ، در گردونه شایسته گزینی هوشمند و هدفمند  ، فارغ از هر گونه گرایش فردی و گروهی ، از مرحله پلشتی انتخاب های نا درست و پیش گزیده عبور کرده باشد .

متاسفانه امروز و روزهای پیش گذشته ، علیرغم معین بودن ترفند ها، در گستره تجربیات مفید و حقایق تلخ پشت رو ونیز  صعب الوصول نبودن انتخاب بهترین راه حلها در مواجهه درست ، منطقی و بموقع با موضوعات و چالشهای پیش رو ،این موضوعِ به جد مهّم، بر همگان قابل درک شده است که دخالت های آشکار و پنهان عوامل موثر قدرت متزاحم ، با پیش فرض تعّمد و یا جهالت مفرط،  تبدیل به باز دارندگی شده  که انتفاع در مسیر بالندگی ملی ،  نمی تواند متحّیز به پیشرفت جامع الاطرف و آرامش قابل اطمینان برای همگان باشد .

معیوب بودن کلی و جزئی  نتایج حاصله از راه حلها ،  سردرگم شدن روند ها و عملکرد ها ی ناشی از بد گزینی و مدیریت های غلط ، عدم اطمینان از تجویز نسخه های شفابخش در تلاطم چالشهای متعدد و مزمن شده ،  این حقیقت را بالعیان گواهی می نماید که  با وجود امکان دسترسی به بسیاری ازمنابع اصلی ، امکانات و دانش روز  ، بعنوان منابع اساسی پیشرفت و توسعه ، اقدامات محافظه کارانه ی مدیران استراتژیست و صاحب منصب در بستر تصمیم سازی واقدامات اقتصادی و اجتماعی ، ممحّض به  مغالطه کاری در مقدماتی شده اند که در  اکثر مواقع روشهای سبب سوز ، جایگزین روشهای سبب ساز شده است .

اگر بپذیریم اتخاذ روشهای کارآمد در فرآیند رفتار حرفه ای ، حاصل نوعی از تمهیدات فکری مبتنی بر ادراکات و دریافت هایی است که بر اثر شایستگی های فکری فردی و جمعی در مسیر پاسخگویی به سوالات ، بعنوان بهترین راه حلها پیشنهاد می گردد ، هر گونه اهمال ، بد سلیقه گی ویا عملکرد منتج به نتایج غلط ،  نا کارآ و یا متزاحم در روند های منطقی و ریل گذاری شده ، فارغ از عوارض غیر قابل  انکار آن ، نشان از ناتوانی فکری و عملکردی مسئولینی  دارد که با داشتن بانک بزرگی از نیروهای متخصص شایسته کشور و کوله باری از تجربیات گذشته   ، مسیر حیات و تلاش برای احیای حیات ملی را ،در افق پیشرفت و توسعه همه جانبه ،   فدای خواسته های خود در مدار خویش خواهی خودی ها نموده اند .

بنظر نگارنده در صورتیکه به هر نحو ،  تمهیدات اجرایی و یا عملکردی مبتنی بر اتخاذ روش های راهبردی در محدوده قرمزِ ” خطای قابل ملا حظه  “و  “غیر قابل اغماض ” ، قرار گیرند  ، اولویت کاری از تمرکز جدی بر یافتن راه حلها در مسیر رخدادهای آزار دهنده و تزاحمی  ، معطوف به بررسی ظرفیت توانمندی و توانایی طراحان  و عاملیت افرادی خواهد شد که خطای عملکردی آنها   ، در سرجمع عملیات دردوره مورد انتظار ، در بازه زرد و قرمز قرار گرفته است .

این بررسی قبل از آنکه تشریفاتی ، تعارفی ویا مستحضر به رعایت اشخاص و زمان در خور باشد ،  حرکتی  پیش ران و  پیش برنده برای بقا و حیات دستاورد هایی خواهد بود که صاحبان آن ، برای بدست آوردن آن از هستی خود گذشته اند .

اگر قبول کنیم که پذیرش  دائمی اشتباهات  محض یا نسبی  برای دوره مشخص مدیریتی خاص ، فارغ از ارزیابی خطا ها ی عملکردی متناسب ، به یک روال رایجی تبدیل شده و اجتناب از رسیدگی فوری و بموقع آن توسط دستگاههای نظارتی  ، همواره مخاطرات همزاد با خودش را  دارد ، می توان گفت که این روش یا رویکرد به دلیل ماهیت تخریبی و تزاحمی آن ، به مراتب از اتخاذ روشهای نا صواب جدید ، در حوزه مطالبات اقتصادی و اجتماعی خطرناک تر و غیر قابل بخشش تر است .

با نگاه اجمالی به رخدادهای معیوب پی در پی در سالیان گذشته ، این نقطه قوت ، استنباط   می گردد که ، با فرض صداقت در عملکرد ، پست های اشغال شده مدیریتی ، در بسیاری از سطوح حساس نه تنها از مهندسی مطلوب برخوردار نبوده بلکه ، روند صلاحیت احراز شغل با شاغل ، با معضل جدی بی توجهی از نوع انتخاب و ارزیابی مواجه بوده است .

طبیعی است با قبول نسبی ، عدم صداقت در برخی از عملکرد ها که دایره شمول آن ، در گستره واگذاری مسئولیت های حساس به افراد کم توان و کم بازده در حال گسترش است ، می توان به این باور رسید که منشاء تحقق رخدادهای نا صواب در حوزه رخدادهای اقتصادی و اجتماعی از یک سو و عدم پاسخگویی درست و به موقع  به پدیده های تزاحمی  از سوی دیگر ، به طور بی سابقه ای با نظم نا موزرن موجود گره خورده است .

از آنجاییکه رسیدن به پاسخ راه حلهای صحیح  ، در بستر الگوریتم سازی  و انتخاب عوامل مناسب ومتناسب ، قابل حصول بوده ، معیوب سازی و یا معیوب انگاری عامدانه و جاهلانه آن ، سّد مرتفعی در قبال رسیدن به اهداف مورد نظر و چالشی عظیم ، در دستیابی به مقصود نهایی،  در افق خواستنی های  بالنده ملت بزرگ ایران    خواهد شد. از این رو صواب کاریِ دائمیِ متکی به صواب اندیشیِ مستمر ، با  ملاحظات حرفه ای و فراگیر ، شرایطی را فراهم خواهد نمود تا با اتخاذ منطق درست در عرصه های گوناگون ، راه حلهای ناشی از پدیده ها و رخدادهای جدید الورود ، در گردونه تصمیمات اجرایی ،از موفقیت های  بیشتر و تزاحم کمتری برخوردار گردد .

سابقه تاریخی و تجربه رودر رو ،گواه براین موضوع است که هرگاه مدیریت دانش محور بر مدار دیدگاههای افراد برخوردار از زعامت اخلاقانه ، دانش خلاقانه و رفتار هوشمندانه قرار گیرد ، هرگز تند بادهای رخدادهای متعدد و متزاحم در اراده مدیران و آحاد جامعه تاثیری نخواهد داشت .

محمود رستمخانی

منبع : http://www.alef.ir/news/3970218152.html

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی