ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

محو یا شکستن مهر یا پلمپ ( فک پلمپ ):

0
میزان مجازات:
یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق
درجه جرم:
۶
مواد استنادی:

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح‌ رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن ‌پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه‌شلاق خواهد بود.

ماده ۲۷ قانون نظام صنفی :
محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه راساٌ از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد
تبصره ۱) قبل از پلمپ محل دایر شده از ۲ تا ۲۰ روز به دایر کننده مهلت داده میشود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره ۲) کسانی که پلمپ و یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را بنحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

ماده ۱ آیین نامه اجرائی ماده ۲۸ قا نون نظام صنفی:
واحد صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف)- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است
ب)- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه بمدت ۱۵ روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده میشود
تبصره : تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی میباشد
ج)- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است

ماده ۵ آیین نامه اجرائی ماده ۲۸ قا نون نظام صنفی::
هریک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آییننامه مربوط اقدام ننماید ظرف مدت ۱۵ روز با ابلاغ کتبی از طرف اتحادیه مربوط مکلف به پرداخت خواهد شد چنانچه در خاتمه مهلت تعیین شده در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد بمدت یکماه محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضویت موجب تعطیل محل کسب بمدت ۲ ماه میگردد

دستورات:
بررسی شود آیا پلمپ قانونی بوده یا خیر ؟ به این منظورمستند پلمپ و صورتجلسه مربوط به پلمپ محل از مقام صلاحیت دار اخذ شود
صورتجلسه مربوط به فک پلمپ پیوست پرونده شود
بررسی شود پلمپ دقیقا توسط چه فردی شکسته شده
بررسی شود آیا محل مذکور مورد استفاده متصدی یا متصرف قرار گرفته یا خیر
بررسی شود آیا محلی که پلمپ شده دارای مستحفظ می باشد یاخیر ؟
صلاحیت:
دادسرا – دادگاه کیفری ۲
نظرات قضات در نشست های قضایی:

مسئله ۱۲ (۱۷/۴/۱۳۷۰) : مجازات مقرر در ماده ۳۳ قانون تعزیرات (ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات) آیا شامل موردی که محل توسط مامورین شهرداری پلمپ شده وسپس شخص یااشخاصی اقدام به فک پلمپ مینمایندمی شودیاخیر؟
نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
بامداقه درعبارات ماده ۳۳ قانون تعزیرات که مقررمیدارد: هرگاه محلی یاچیزی برحسب امرمقامات صالحه رسمی مهرشده باشد وکسی عمدا”مهر مزبور رابشکندیا محونماید مرتکب به حبس ازسه ماه تادوسال محکوم خواهد شد.
ازآنجاکه عرفا” مامورین شهرداری مقامات صالحه رسمی شناخته نمیشوند بنابرانی چنانچه فردی مرتکب فک پلمپ آنهاشودتحت این عنوان قابل مجازات نخواهدبود.
ولی چنانچه ازطرف اعضاءکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای به تعطیل محل کسب یاپیشه و یا تجارت صادره شده باشد و این تصمیمی وسیله مامورین شهرداری به موقع اجراءگذاشته شود و آنگاه فردی عالما” از محل مزبور پس ازتعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند و در آن صورت تحت عنوان استفاده غیرمجاز ازمحل کسب تعطیل شده طبق تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی از قوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۱

توضیحات مدیر سایت:

پلمپ باید بر اساس قانون انجام شده باشد لذا کلیه مراجعی که اقدام به پلمپ اماکن می کنند باید مستندات قانونی آنرا ارائه نمایند. و اگر اصناف و ادارات بدون مجوز قانون اقدام به پلمپ نمایند ، نه تنها شکستن پلمپ فاقد وصف مجرمانه است بلکه مرجع پلمپ کننده به اتهام ممانعت از حق می تواند تحت تعقیب قرار گیرد و مسئول خسارات وارده نیز می باشد.

منبع : http://www.ali-as.ir/law/node/1

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد جامعه ای شاداب وبا رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم برای همگان بویژه بازدید کنندگان این سایت اقتصادی سلامتی ونیکبختی آرزو می نمایم. با تشکر مدیر و مسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرومسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی