ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

هشدار! جایگزینی نیروهای کار جدید توصیه شده بجای نیروهای کار قدیمی:

0

بعضی ازکارفرمایان بنگاههای اقتصادی درحال جایگزینی نیروهای کارتوصیه شده بجای نیروهای کارقدیمی خود هستند:

آن عده ازکارفرمایانی که ازطریق تسهیلات بانکی مبادرت به ساخت بنگاههای اقتصادی ویا ادامه پروژه خویش گردیده اند، باتوجه به تعهداتی که درزمینه های جذب نیرو ونیز حفاظت ازنیروهای شاغل دربنگاه خویش را عهده دارگشته اند ، پس از دریافت این تسهیلات به همه تعهدات خود پشت پازده واقدام به اخراج نیروهای شاغل دراین بنگاههای اقتصادی زده ونیروهای توصیه شده ازجانب بانکها ودیگراداراتی که بطریقی دردریافت این تسهیلات ازاین کارفرمایان جانبداری کرده اند، را جایگزین نموده اند.

این عده ازکارفرمایان با تهدید ونیز فریب از نیروهای کار ماهروقدیمی خود خواسته اند که به این نیروهای کارجدید توصیه شده ، آموزش داده (وآسوده خاطرباشند که آسیبی ازاین ناحیه مشاغل آنان را تهدید نمی نماید). اما هنگامیکه این کارفرمایان متوجه می شوند که نیروهای کارجدید ، به آموزشهای لازم دست یافته اند مبادرت به اخراج نیروهای کار ماهر وباتجربه قدیمی خود می زنند.

اما بایستی به این موضوع توجه نمود که هیچگاه با یک دوره آموزشی کوتاه مدت این نیروهای جدید همانند نیروهای باتجربه قدیمی نمی توانند تاثیرگذار باشند. این نیروهای جدید بایستی مدتهای زیادی زیر نظر این افراد تجربه به فراگیری مهارت بپردازند تا بتوانند همانند آنان یک نیروی کارامد وتاثیرگذار باشند.

این تهدید وفریب کارفرمایان درجهت حمایت ازنیروهای کار توصیه شده ازجانب بانکها وسایر ادارات ذینفع موجب ناخرسندی آن عده ازنیروهای کارقدیمی( که هنوز مورد غضب این کارفرمایان قرارنگرفته اند) می گردد ، زیرا دراین اندیشه هستند که درآینده ای نه چندان دور نیروهای توصیه شده جدیدی بجای آنان بکار گرفته شده وآنان را ازکارواشتغال محروم سازند.این اندیشه وتفکر درمیان نیروهای کار بسیار خطرناک بوده وبشدت سبب کاهش تولید ونیز کاهش درآمد برای این بنگاهها میگردد که میتواند تهدیدات جدی را برای اینگونه بنگاهها فراهم سازد .

برای جلوگیری ازچنین اقداماتی ازجانب اینگونه کارفرمایان ، بایستی با هوشیاری کامل اقدامی صورت گیرد، ودرادامه پرداخت مابقی تسهیلات به اینگونه بنگاههای متخلف دقت بیشتری معمول گردد، تا مانع اخراج نیروهای کارقدیمی گرددوپرداخت باقیمانده تسهیلات را منوط به بازگشت نیروهای کار وشاغل قدیمی به کاراولیه ودلجوئی ازآنان نمایند وبه اینگونه کارفرمایان متذکرشوند که بایستی به همه تعهدات خود درجهت جذب نیروهای جدید ونیز حفظ نیروهای شاغل دربنگاه خود پایبند باشند وهرگونه تخطی ازاین مورد میتواند مجازاتهای اقتصادی سختی را برای آنان درپیش داشته باشد.

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی