ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مستمری بازنشستگان صنعت نفت افزایش یافت :

0

مستمری و مقرری همه بازنشستگان صنعت نفت از یکم فروردین ماه امسال ۱۵ درصد افزایش می‌یابد

به گزارش ایلنا، مستمری و مقرری همه بازنشستگان صنعت نفت از یکم فروردین ماه ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و افزون بر این افزایش، ۱۸۰ هزار تومان به مستمری‌ها اضافه می شود و همچنین حداقل مستمری و مقرری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود و برای کمک هزینه حق عائله‎مندی و کمک هزینه اولاد نیز مشابه کارمندان شاغل عمل می‎شود.

موضوع افزایش مستمری کارمندان بازنشسته در جلسه هیئت امنا صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت طرح و تصویب شد.

در باره تعدیل مستمری/ مقرری کارمندان بازنشسته از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی مطرح و مقرر شد از تاریخ یک فروردین‎ماه اقدام‌های زیر انجام پذیرد.

یک- اضافات عمومی: مستمری/ مقرری پایان اسفند ۱۳۹۵ همه کارمندان بازنشسته، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی از تاریخ ۱ .۱. ۱۳۹۶ به میزان ۱۵ درصد ( پانزده درصد) افزایش یابد.

دو-  تطبیق مستمری: علاوه بر افزایش درصد عمومی فوق و به منظور تطبیق مستمری‌ها مبلغ ۱۸۰ هزار تومان (یک میلیون و ۸۰۰ هزار) ریال به مستمری حاصل از بند یک اضافه می شود.

سه-  حداقل مستمری/ مقرری: امسال کارمندان بازنشسته پیش از موعد به میل کارفرما، عادی، از کار افتاده کلی دائم و بازماندگان کارمندان متوفی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۲۵ میلیون ریال) تعیین می‌شود.

حداقل فوق شامل کارمندان بازنشسته / متوفی مذکور سال های قبل و مستمری مجموع بازماندگان/ تک بازمانده کارمندان شهید و متوفی نیز می شود.

تبصره : حداقل مستمری همه کارمندان بازنشسته پیش از موعد به میل شخصی با افزایش ۱۵ درصد به حداقل مستمری سال قبل تعیین می شود.

چهار- کمک هزینه عائله بندی و حق اولاد: برای کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اولاد مشابه کارمندان شاغل عمل می شود.

دیگر ضوابط و مقررات مربوط به تعیین مستمری/ مقرری و نحوه تسهیم بارمالی (سهم کارفرما و صندوق های بازنشستگی) کماکان به قوت خود باقی و جاری است.

موارد یادشده در مستمری و مقرری اردیبهشت ماه اعمال و پرداخت می‌شود.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی