ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

برنامه ششم به موضوع اشتغال کم لطفی کرد:

0

در گفت و گو با ایرنا:

فعال بخش خصوصی: برنامه ششم به موضوع اشتغال کم لطفی کرد.

تهران- ایرنا- رئیس کانون انجمن های صنفی دفترهای مشاوره شغلی و کاریابی های سراسر کشور گفت: با حذف بند ‘و’ ماده ۱۸۰برنامه پنجم در برنامه توسعه کنونی متاسفانه به موضوع اشتغال کم لطفی شده است.

بابک هاشمی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در بند ‘و’ ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه مشوق هایی برای بکارگیری نیروی کار پیش بینی شده بود.
وی با اشاره به ماده ۴۹ برنامه سوم توسعه، ماده۱۰۳برنامه چهارم توسعه و بند ‘و’ ماده ۱۸۰ برنامه پنجم توسعه گفت: در این مواد مشوق هایی برای جذب نیرو وجود داشت که متاسفانه همه این موارد در برنامه ششم توسعه حذف شده است.
در ماده ۴۹برنامه سوم توسعه آمده بود: به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید کنند، مشمول تخفیفاتی کند.
همچنین بر اساس ماده ١٠٣ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است برای کارفرمایانی که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیروی کار جدید استخدام کنند تخفیف هایی در نظر گیرد.
همچنین در بند ‘و’ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش بی تعادلی منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفیف پلکانی یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید یا معرفی واحدهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بکارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌ کنند، اقدام کند؛ مشروط به آنکه واحد، تازه تاسیس بوده یا در سال پیش از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
وی گفت: متاسفانه در برنامه ششم توسعه مواد یاد شده حذف شده است و در چنین وضعیتی به نظر نمی رسد تحرکی برای استخدام نیروی کار جدید در بنگاه ها حاصل شود.
وی توضیح داد: اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است؛ بنابراین باید با لحاظ کردن قوانینی که می تواند اشتغال را در کشور توسعه دهد تحرکی در بازار کشور ایجاد کنیم.
اقتصام**۹۱۲۳**۱۹۶۱** مصاحبه کننده: زهره دریغ گفتار**انتشار دهنده: مریم مسعود

منبع : http://news.parseek.com/Url/?id=13461909

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی