ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

قیمت کالاها وخدمات توسط بازار تعیین می شود:

0

درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازارقیمت کالاها وخدمات توسط بازار تعیین می شود:

با توجه به دونوع سیستم اقتصادی بازوبسته که درنظام اقتصادی بسته (برنامه ریزی شده) قیمت کالاها وخدمات توسط دولت تعیین می شود، اما درسیستم اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار) قیمت کالاها وخدمات توسط بازار تعیین می شود و دولت هیچگونه دخالتی دراین مورد ندارد. بهمین علت اگر بازار نتواند نقش خودرا بطورمنظم وبنحو احسن انجام دهد ، شاهد بی نظمی ونیزافزایش بی رویه قیمتها خواهیم بود.

برای جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمتها وکنترل تورم ، بایستی بین عرضه وتقاضا تعادل منطقی برقرار شودواگر این موازنه بهرطریق وصورتی برقرار نشود ، منجربه بی نظمی درقیمت کالاها وخدمات خواهد گردید. ودرصورتیکه چاره ای برای این معضل اقتصادی اندیشیده نشود ، دچار ازهم گسیختگی اقتصادی خواهیم گردید که بجای شکوفائی اقتصادی ، رکود اقتصادی را درپی خواهد داشت.

عده ای از بازاریان گمان می کنند که با برهم زدن تعادل بین عرضه وتقاضا می توانند به سودهای هنگفتی دست یابند، اما اگر به دقت به این موضوع بیندیشیم ، به این نتیجه مهم واساسی دست می یابیم که برهم زنندگان تعادل بین عرضه وتقاضا وضعیت تمامی بازاررا بمخاطره انداخته وموجبات رکود را فراهم می نمایند، وبهمین منظور برای جلوگیری از بی نظمی دربازار بایستی توسط خودبازاریان تشکلی ایجاد گردد که بتواند درجهت برقراری تعادل بین عرضه وتقاضا تظارت کامل نموده تا شاهد بازاری منظم ومنسجم گردند و با کسانی که درصدد برهم زدن این تعادل درجهت کسب سودهای نامعقول برمی آیند ، مقابله وبرخورد منطقی نمایند.

اگر تشکلهای ایجادشده توسط بازار که وظایف قیمت گذاری وتوزیع کالاها ونیزخدمات را بعهده خواهند داشت ، بتوانند به وظایف خود بنحو احسن وبا دقت کامل انجام دهند ، وضعیت ازهم گسیخته ونا متعادل بازار بسوی نظمی منطقی سوق پیدا خواهد نمودوازبی نظمی درقیمتها جلوگیری بعمل خواهد آمد و آنگاه می توانیم یکسان سازی قیمتها را امری غیرممکن ودست نیافتنی بشمار نیاوریم.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی