ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

عدم دسترسی واستفاده ازعلوم وفن آوری جدید موجب عقب ماندگی جامعه می گردد:

0

عمرانسانها بعلت معضلات اقتصادی واجتماعی کوتاهتر شده و وقت بسیار گرانبها وبا ارزش است .انسانها فرصت استفاده بیشتر ازتجارب گذشته را نداشته وبایستی تمام همت خودرا درجهت استفاده ازتجارب علمی وفن آوری جدید بکارگیرند.

مطالعه آثارگذشتگان درچنین شرایطی نه تنها وقت با ارزش انسا نها را بخود مشغول می کند بلکه بدلیل کوتاهی عمر ازتجارب علمی وفن آوری جدید غافل می شوند وزمانی فرا می رسد که تاسف گذشته را خورده وبه این می اندیشند که ای کاش بجای مطالعه این همه آثار گذشتگان وقت خودرا صرف مطالعه علوم وفن آوری جدید می کردندکه این عمل خود سبب رشد علمی جامعه می گردید.

دانشمندان زیادی درگذشته فقط عمر خودرا به مطالعه آثار گذشتگان تلف می کردند وآنقدر غرق درمطالعه وتحقیقات می شدند که فرصتی برای ترویج افکار خود پیدا نمی کردندکه دربعضی مواقع هم اجل فرصت دراختیار گذاشتن تجارب علمی به دیگران را به آنان نمی داد.

امروزه با ایجاد فن آوری جدید نظیر اینترنت ودیگر فن آوری های پیشرفته اوضاع بطور کامل تغییر پیدا نموده است.این فن آوری های جدید آخرین اطلاعات وفنون را بدون هیچگونه موانعی دراختیار علاقمندان علوم وفنون قرار می دهد . بایستی ازاین امکانات بنحو بهینه استفاده نمودکه اگر استفاده از فنن آوریهای جدید را نادیده گرفته ویا به آن بهاء کمتری داده شود سبب عقب ماندگی جامعه خواهد گردیدکه آنگاه دربرابر جامعه مسئول خواهیم بود .

این فن آوریها بایستی بدون هیچگونه موانع ومشکلی دراختیار عموم قرار گرفته که اگر دراین جهت اقدام شود بطور یقین شاهد پیشرفتهای علمی درجامعه خواهیم بودواگر تحت هرشرایطی ازاین فن آوری بنحو احسن استفاده ننمائیم نه تنها ازعلوم وفن آوری جدید بی بهره شده بلکه شاهد جامعه ای کاملا عقب مانده خواهیم بود.

بنا براین با همه توان به بکارگیری علوم وفن آوری جدید همت گماریم که اگر دراین راه اقدام نمائیم بدون شک جامعه ای با پیشرفت علمی وشاداب را به ارمغان خواهیم آورد.

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی