ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

شیوه رفتار بانوجوانان:

0

با نوجوانان چگونه رفتار نمائیم:

نحوه رفتار با نوجوانان نه تنها ازنظر فرهنگی واجتماعی بلکه ازنظراقتصادی نیز تاثیرات قابل توجهی درپی دارد.

عده بسیاری ازوالدین بعلت عدم آشنائی بادانش نحوه برخورد با نوجوانان ، نه تنها موجب لطمات سنگینی به این نوجوانان گشته بلکه خود، گاها” ازنظر اقتصادی متحمل خساراتی نیز ازاین بابت می شوند.

نوجوانان که مراحل کودکی را پشت سرگذاشته ودرحال گذار به مرحله نوجوانی هستند، سعی می نمایند ، بزرگ شدن خودرا بهرطریقی که بخواهند به دیگران اعلام نمایند،.یعنی به عناوین مختلف تلاش می نمایند به دیگران ، این موضوع را تفهیم نمایند، که بزرگ شده اند وانتظاردارند، دیگران همانند آدمهای بزرگ با آنانرفتارنمایند.

با توجه به پیشرفت علم روانشناسی درچگونگی رفتار با نوجوانان ، عده ای از پدرومادران که به این دانش آگاهی دارند، درشیوه رفتار با فرزندان نوجوان خودنهایت دقت را بعمل آورده وسعی می نمایند که با این نوجوانان با روشهای علمی برخورد نموده وازهرگونه رفتارهای غیرعلمی خودداری نمایند.

اما والدین بسیاری هستند که به علت عدم آشنائی با علم روانشناسی قادر به رفتارصحیح با فرزندان نوجوان خودنیستند . لذا با حرکات غیرعلمی موجب اعتراض نوجوانان ویا حتی فرارآنان را موجب می گردند، که این فرار سبب سوق دادن آنان به مسائل غیراخلاقی وغیراجتماعی می گردد، که به دنبال آن سبب بزهکاری نوجوانان را فراهم نموده که ضمن اینکه همواره ، بعنوان فردی مجرم درجامعه شناخته شده ، درنهایت موجبات برخورد قانون با آنان را فراهم نموده که سرانجام نامعلومی درانتظارآنان خواهد بود.

اما چگونه بایستی به این نوجوانانی که خود توسط پدرومادرانی بزرگ شده اند که بهره ای ازدانش( نحوه رفتار با نوجوانان) را نبرده اند، رفتارنمود؟ وظیفه همه اندیشمندان روانشناسی می باشد که به هرطریق که ممکن می باشد ضمن آگاه نمودن والدین به دانش نحوه رفتار با فرزندان نوجوان آنان ، زمینه مناسب فرهنگی را برای این نوجوانان فراهم نموده تا بتوانند آگاهانه این مراحل اززندگی خودرابنحو احسن پشت سربگذارندونه اینکه فردی بزهکار، بلکه فردی مفید برای خودونیزجامعه خویش باشند.

روانشناسان (با آگاه نمودن والدین نوجوانان) کمک بزرگی ازنظر فرهنگی ،اجتماعی ونیز اقتصادی می توانند درجامعه بنمایندکه می تواند دربهبود زندگی والدین نا آشنا به علم روانشناسی تاثیرات بسزائی برجای بگذارد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی