ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ثابت نگهداشتن قیمتها درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار :

0

ثابت نگهداشتن قیمتها درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بسهولت میسر نمی باشد:

هنگامیکه عرضه وتقاضا درتعادل قرار گیرند شاهد تثبیت قیمتها ونیز مهار تورم می باشیم ، اما زمانیکه موازنه این تعادل ازبین رفته وتقاضا افزایش وعرضه کم گردد شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز افزایش شدید نورم خواهیم بود.

اما چگونه می توان بین عرضه وتقاضا موازنه برقرار نمود ؟بایستی آن را درنوع سیستمهای اقتصادی باز ویا بسته جستجو نمود.

ابتدا موضوع را ازسیستم اقتصادی بسته یا کنترل شده ویا برنامه ریزی شده آغاز می کنیم . دراین نوع اقتصاد بدلیل نظارت مستمر وکنترل شدید دولت برمصرف وتولید وبعبارت دیگر برعرضه وتقاضا (بعلت دخالت دولت درقیمت گذاری ها )قیمتها همواره ثابت می ماند ، بنا براین دراین نوع سیستم اقتصادی که فقط دولت قیمتها را تعیین می نماید ، ثابت نگهداشتن قیمتها امری ممکن وآسان بنظر می رسد ودولت با نظارت مستمر می تواند ازافزایش قیمتها جلوگیری نموده ودرنتیجه تورم مهار گردد.

اما درسیستم اقتصادی باز یا آزاد ویا برپایه مکانیسم بازار ، دولت هیچ دخالت ونیز نظارت وکنترلی برقیمتها نداشته وفقط بازار قیمتها را تعیین می نماید . دراین نوع نظام اقتصادی هیچ کنترلی برعرضه وتقاضا انجام نمی گیرد ، بنابراین زمانی ممکن است که این توازن بهم خورده وسبب افزایش بی رویه قیمتها ونیز درپی آن شاهد تورم شدید وافسارگسیخته باشیم.

دولتها همواره تلاش می نمایند( توسط اندیشمندان اقتصادی) راههائی برای برون رفت ازاین بحران بیابندویا حداقل ازافزایش بی رویه تورم جلوگیری نمایندولی با توجه به اینکه درسیستم اقتصادی باز دولت دخالتی درعرضه وتقاضا ندارد وفقط بازار این وظیفه را بعهده دارد بنا براین تثبیت قیمتها دراینگونه نظام اقتصادی به آسانی ممکن نبوده وتنها راه ممکن برای جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمتها ، روش تنظیم بازار می باشد، که تنظیم بازار وحفظ تعادل بین عرضه وتقاضا می تواند ازافزایش بی دلیل قیمتها ممانعت بعمل آورده ومنجربه مهار تورم گردد. اما بعلت عدم همکاری بازار ومقاومت ونیزکارشکنی شدید آنها، تنظیم بازار امری آسان بنظر نمی رسد ، بهمین علت ثابت نگهداشتن قیمتها درنظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار بسهولت امکان پذیر نمی باشد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی