ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ازمحبت خارها گل می شوند:

0

اگر به نیروهای کار به دیده احترام بنگریم ، بدون شک شاهد افزایش بهره وری خواهیم بود:

با نگاهی ژرف ونه گذرا وبا دیدی وسیع ، این جمله زیبای ازمحبت خارها گل می شوند مورد بررسی قرار گرفته وتا جائیکه می توان حتی آن را درروابط میان نیروهای کار ومدیریت مراکز اقتصادی بخشهای خصوصی نیز تعمیم وقابل استفاده دانست، که درصورت عملیاتی شدن آن توسط مدیران ونیروهای کارموجود درمراکز اقتصادی ، چه بسا نتایج بسیار خوب ودرخشانی را درزمینه افزایش تولید ونیز بهره وری درپی دارد.

دربعضی از مراکز اقتصادی که با سرمایه بخش خصوصی ایجاد ومدیریت می شود، گاها مشاهده می شود که نه تنها حرمت نیروهای کار حفظ نمی شود بلکه باآنان با دیده حقارت می نگرند .

این مدیران که نحوه اندیشه وفکرشان همانند زمان ارباب و رعیتی می باشد فکر می کنند که اگر بهمان روش گذشتگان با نیروها ی کار رفتار نمایند ، به نتایج بهتری دست می یابند.

با توجه به اینکه جوامع ، همه روزه شاهد پیشرفتهای علمی وفنی جدیدی می باشدومدیران می بایست خودرا با شرایط روز مطابقت نمایند ، متاسفانه عده ای ازاین مدیران بعلت عدم آشنائی با علوم وفنون جدید (ونیز نحوه بکارگیری واستفاده آن) قادر به اداره مراکز اقتصادی بصورت بهینه وبه شیوه مدیریتی نوین نمی باشند، وبهمین علت ناچارا” ازروش نادرست وغیر اصولی گذشتگان ( که تاریخ گواه نادرستی آن می باشد ) مبادرت می نمایند.

اما نیروهای کار که از داشتن اطلاعات روز برخوردار می باشد بعلت نیاز مبرم اقتصادی ( که جهت تامین زندگی خود وخانواده شان به تنها حقوق پرداختی توسط آن مدیران گذشته گرا وابسته می باشند) دربیشتر مواقع حاضر به پذیرش بدون چون وچرای اوامر غیرمنطقی آنان می باشندولی زمانی که این دستورات با شرایط فعلی (تحت هیچ عنوانی ) همخوانی نداشته ونیز قابل اجراء نباشد ، آنگاه شروع به نافرمانی ازدستورات غیرمنطقی خواهند نمود، که موجبات بی نظمی درمحیط های کار را فراهم خواهد نمود.

این گونه مدیران گذشته گرا که قادربه تجزیه وتحلیل علت اینگونه رفتارهای نیروهای کار نمی باشند ، با اقدام غیرمنطقی درمقابل اینگونه نیروهای کار قرار گرفته که ممکن است نتایج نامطلوبی را درپی داشته باشد.

این مدیران گذشته گرا فکر می کنند که اگر به نیروهای کار احترام گذشته وفکر وعقاید آنان را درانجام بهینه مدیریت لحاظ نمایند، سبب سوء استفاده آنان فراهم شده وممکن است درخواستهای غیر منطقی را به دنبال داشته باشد.بهمین علت سعی می نمایند ، همواره با آنان نگاهی غیر صمیمی وسرد داشته باشند.این وضعیت تا هنگامیکه ادامه خواهد داشت که بهرنحوی بتوانند نظرات همدیگر راتحمل نمایندواگر زمانی نتوانند به این وضعیت بکار خود ادامه دهند، درمقابل هم قرار گرفته که می تواند نتایج زیان باری را برای آن مراکز اقتصادی ایجاد نماید.

اگر مدیران گذشته گرابخواهند خودرا با شرایط روز وبه هنگام جامعه مطابقت داده وبجای بی حرمتی به نیروهای کار ، با آنان به دیده احترام بنگرند بدون شک وبا اطمینان روزبه روز شاهد روابط گرم وصمیمی بین خود ونیروهای کار بوده ودرنتیجه بعلت همفکری وهمیاری نیروهای کار با مدیرانشان می توانند محیطی سرشار ازمحبت وصمیمیت را فراهم نموده که این وضعیت افزایش تولید ونیز بهره وری را درپی خواهد داشت. وبه بیان دیگر ازمحبت خارها گل می شوند.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

Comments are closed.

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی