جستجو در : حقوقی

0

جعاله عبارت است از التزام شخصی به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی،…ادامه

1 2 3 32