جستجو در : جامعه شناسی

0

راهبرد[۱] یا استراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح نمودن برنامه ای برای رسیدن به…ادامه